Search This Blog/搜尋羽球物語內容

29.9.08

Links of Video Sharing- Finals of China Masters 2008/中國大師赛決賽錄像下載连接


Shu CHENG/Yunlei ZHAO成淑/赵芸蕾 vs Dan ZHANG/Zhibo ZHANG 張之博/張丹
Link (CCTV5/中文評論)
Shu CHENG/Yunlei ZHAO成淑/赵芸蕾 vs Dan ZHANG/Zhibo ZHANG 張之博/張丹
L1 L2 L3 L4 (English/英文評論)
Zhongbo XIE/Yawen ZHANG 謝中博/张亚雯 vs Nova WIDIANTO/Liliyana NATSIR 維迪安托 /娜西爾 Link (CCTV5/中文評論)
Zhongbo XIE/Yawen ZHANG 謝中博/张亚雯 vs Nova WIDIANTO/Liliyana NATSIR 維迪安托 /娜西爾 L1 L2 L3 L4 L5 (English/英文評論)
Sony DWI KUNCORO 索尼 vs Jin CHEN 陳金 L1 L2 (English/英文評論)
Sony DWI KUNCORO 索尼 vs Jin CHEN 陳金
L1 L2 L3 L4 L5 L6 (English/英文評論)
Markis KIDO/Hendra SETIAWAN 马尔基斯/亨德拉 vs Junjie SUN/Chen XU 徐晨/孫君傑 L1 L2 (English/英文評論)
Markis KIDO/Hendra SETIAWAN 马尔基斯/亨德拉 vs Junjie SUN/Chen XU 徐晨/孫君傑 L1 L2 L3 L4 (English/英文評論)
Mi ZHOU周蜜 vs Lin WANG王琳 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 (English/英文評論)

(Courtesy of uploader08 & modious)