Search This Blog/搜尋羽球物語內容

15.3.09

Links of Video Sharing - Semifinals of Wilson Badminton Swiss Open SS 2009/瑞士羽毛球超级赛半決赛彔象下载连接

Wang Yihan 王仪涵 vs 卢兰 Lu Lan
High Resolution Version/高清版 [MF - L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7][RS - L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7]
Lee Hyo Jung/Lee Kyung Won 李孝贞/李敬元 vs 河贞恩/金旻贞 Ha Jun Eun/Kim Min Jung
High Resolution Version/高清版 [MF - L1 L2 L3][RS - L1 L2 L3]
Lee Yong Dae/Lee Hyo Jung 李龙大/李孝贞 vs 徐晨/赵芸蕾 Xu Chen/Zhao Yunlei
High Resolution Version/高清版 [MF - L1 L2 L3 L4 L5][RS - L1 L2 L3 L4 L5]
Mathias Boe/Christen Mogensen 鲍伊/摩根森 vs 李龙大/申白喆 Lee Yong Dae/Shin Baek Choel
[MF - L1 L2 L3 L4 L5 L6]
High Resolution Version/高清版 [MF - L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8][RS - L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8]
Lee Chong Wei 李宗伟 vs 约根森 Jan O Jorgensen [MF - L1 L2 L3 L4 L5][Download - L1 L2 L3 L4 L5]
High Resolution Version/高清版 [MF - L1 L2 L3 L4 L5 L6][RS - L1 L2 L3 L4 L5 L6]
Cai Yun/Fu Haifeng 蔡赟/傅海峰 vs 古健杰/陈文宏 Koo Kien Keat/Tan Boon Heong
[MF - L1 L2 L3 L4 L5] [MegaUpload - Link]
Chen Jin 陈金 vs 林丹 Lin Dan [CCTV5 RS - L1 L2]

(Courtesy of Haris, uploader, mEsoL, vaido & modious)