Search This Blog/搜尋羽球物語內容

19.12.09

Links of Video Sharing - 2009 China Badminton League

Bayi vs Jiangsu [MF - L1 L2 L3 L4 L5]
1. WD - Pan Pan/Li Xuerui vs Cheng Shu/Tang Jinhua
2. MS - Luo Cheng vs Li Yu
3. MD - He Hanbin/He Hanqing vs Cai Yun/Xu Chen
4. WS - Jiang Yanjiao vs Wang Shixian
5. XD - He Hanbin/Feng Chen vs Tao Jiaming/Sun Xiaoli
~~~~~~~~~
Hubei vs Guangzhou [MF - L1 L2 L3 L4 L5]
1. WD - Zhong Qianxin/Yang Yili vs Zhao Yunlei/Wang Xiaoli
2. MS - Wang Zhengming vs Wen Kai
3. MD - Li Yisheng/Yang Jie vs Li Yue/Rao Yuqiang
4. WS - Deng Xuan vs Li Wen
5. XD - Gan Zhaolong/Qiu Hong vs Li Yue/Zhao Yunlei
~~~~~~~~~
Men's Singles - Hubei vs Guangzhou [RF - Link]
Lin Dan vs Du Pengyu [RF - Link]

(Courtesy of yydg & uploader)