Search This Blog/搜尋羽球物語內容

14.2.11

2011 China Badminton Super LeagueTIME TABLE

ROUND ROBIN 1
Feb 12th Saturday 1st round
XT1 (1) QingDao Beer vs (8) Shanghai Zi Wei Ke
XT2 (7) Wuhan Autocity vs (2) Hunan Xiangcai Securities
XT3 (3) Bayi Dongling Refinery vs (6) Guangzhou Yueyu
XT4 (5) ZheJiang Yin Jiang vs (4) JiangSu Yonex
Feb 17th Thursday 2nd round
XT5 (1) QingDao Beer vs (7) Wuhan Autocity
XT6 (6) Guangzhou Yueyu vs (8) Shanghai Zi Wei Ke
XT7 (5) ZheJiang Yin Jiang vs (2) Hunan Xiangcai Securities
XT8 (4) JiangSu Yonex vs (3) Bayi Dongling Refinery
Feb 19th Saturday 3rd round
XT9 (1) QingDao Beer vs (6) Guangzhou Yueyu
XT10 (7) Wuhan Autocity vs (5) ZheJiang Yin Jiang
XT11 (8) Shanghai Zi Wei Ke vs (4) JiangSu Yonex
XT12 (3) Bayi Dongling Refinery vs (2) Hunan Xiangcai Securities
Feb 26th Saturday 4th round
XT13 (5) ZheJiang Yin Jiang vs (1) QingDao Beer
XT14 (4) JiangSu Yonex vs (6) Guangzhou Yueyu
XT15 (3) Bayi Dongling Refinery vs (7) Wuhan Autocity
XT16 (8) Shanghai Zi Wei Ke vs (2) Hunan Xiangcai Securities
Mar 3rd Thursday 5th round
XT17 (1) QingDao Beer vs (4) JiangSu Yonex
XT18 (5) ZheJiang Yin Jiang vs (3) Bayi Dongling Refinery
XT19 (6) Guangzhou Yueyu vs (2) Hunan Xiangcai Securities
XT20 (8) Shanghai Zi Wei Ke vs (7) Wuhan Autocity
Mar 5th Saturday 6th round
XT21 (1) QingDao Beer vs (3) 八Bayi Dongling Refinery
XT22 (4) JiangSu Yonex vs (2) Hunan Xiangcai Securities
XT23 (8) Shanghai Zi Wei Ke vs (5) ZheJiang Yin Jiang
XT24 (6) Guangzhou Yueyu vs (7) Wuhan Autocity
Mar 17th Thursday 7th round
XT25 (2) Hunan Xiangcai Securities vs (1) QingDao Beer
XT26 (3) Bayi Dongling Refinery vs (8) Shanghai Zi Wei Ke
XT27 (4) JiangSu Yonex vs (7) Wuhan Autocity
XT28 (6) Guangzhou Yueyu vs (5) ZheJiang Yin Jiang

ROUND ROBIN 2
Mar 19th Saturday 1st round
XT29 (8) Shanghai Zi Wei Ke vs (1) QingDao Beer
XT30 (2) Hunan Xiangcai Securities vs (7) Wuhan Autocity
XT31 (6) Guangzhou Yueyu vs (3) Bayi Dongling Refinery
XT32 (4) JiangSu Yonex vs (5) ZheJiang Yin Jiang
Mar 26th Saturday 2nd round
XT33 (7) Wuhan Autocity vs (1) QingDao Bee
XT34 (8) Shanghai Zi Wei Ke vs (6) Guangzhou Yueyu
XT35 (2) Hunan Xiangcai Securities vs (5) ZheJiang Yin Jiang
XT36 (3) Bayi Dongling Refinery vs (4) JiangSu Yonex
Apr 2nd Saturday 3rd round
XT37 (6) Guangzhou Yueyu vs (1) QingDao Beer
XT38 (5) ZheJiang Yin Jiang vs (7) Wuhan Autocity
XT39 (4) JiangSu Yonex vs (8) Shanghai Zi Wei Ke
XT40 (2) Hunan Xiangcai Securities vs (3) Bayi Dongling Refinery
Apr 9th Saturday 4th round
XT41 (1) QingDao Beer vs (5) ZheJiang Yin Jiang
XT42 (6) Guangzhou Yueyu vs (4) JiangSu Yonex
XT43 (7) Wuhan Autocity vs (3) Bayi Dongling Refinery
XT44 (2) Hunan Xiangcai Securities vs (8) Shanghai Zi Wei Ke
Apr 16th Saturday 5th round
XT45(4) JiangSu Yonex vs (1) QingDao Beer
XT46 (3) Bayi Dongling Refinery vs (5) ZheJiang Yin Jiang
XT47 (2) Hunan Xiangcai Securities vs (6) Guangzhou Yueyu
XT48 (7) Wuhan Autocity vs (8) Shanghai Zi Wei Ke
April 28th Thursday 6th round
XT49 (3) Bayi Dongling Refinery vs (1) QingDao Beer
XT50 (2) Hunan Xiangcai Securities vs (4) JiangSu Yonex
XT51 (5) ZheJiang Yin Jiang vs (8) Shanghai Zi Wei Ke
XT52 (7) Wuhan Autocity vs (6) Guangzhou Yueyu
Apr 30th Saturday 7th round
XT53 (1) QingDao Beer vs (2) Hunan Xiangcai Securities
XT54 (8) Shanghai Zi Wei Ke vs (3) Bayi Dongling Refinery
XT55 (7) Wuhan Autocity vs (4) JiangSu Yonex
XT56 (5) ZheJiang Yin Jiang vs (6) Guangzhou Yueyu